Algemene verkoopsvoorwaarden

De aanvaarding van een bestelling gaat gepaard met een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 - Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de commerciële en contractuele relaties tussen het bedrijf Introtec en haar Klanten.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle algemene aankoopvoorwaarden van de klant en meer bepaald op alle documenten, die - zelfs later - door de klant worden uitgegeven. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen. De aanvaarding van de bestelling gaat dus gepaard met een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 - Algemeen

Het koopcontract is voldaan na schriftelijke aanvaarding onder de vorm van een orderbevestiging van onzentwege. Mondelinge bestellingen zijn niet geldig. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel zijn de door Introtec opgeslagen gegevens het bewijs van alle transacties.  Introtec behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht te weigeren in geval van een lopend betalingsgeschil met de klant of bij eender welke wijziging van de juridische of financiële situatie van de klant.

Artikel 3 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, plaatsvinden in het Frans en is onderworpen aan de Belgische wet

Artikel 4 - De prijzen

Al onze prijzen zijn vastgesteld af magazijn en zijn exclusief btw, taxen of andere kosten zoals douane, laden, lossen, kwaliteitscontrole, enz., tenzij anders vermeld. De vaste bijdrage in de transport- en verpakkingskosten of de franco portkosten staan vermeld in onze offertes en/of bestellingen. Voor alle landen buiten de interne markt (EU) en de eilanden van de EU kunnen onze prijzen aangepast worden.  Onze prijzen zijn geldig voor de goederen die op voorraad zijn. Onze prijzen kunnen herzien worden door uitzonderlijke situaties zoals een prijsverhoging door de fabrikant of leverancier, een natuurramp, een manifestatie, een gewapend conflict, enz.).

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar aan Introtec. Voor elke aankoop dient de betaling te gebeuren voor de levering.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid voor het transport

Ongeacht de bestemming van het materiaal en de verkoopsvoorwaarden, wordt de levering geacht plaats te vinden zodra het materiaal door de transporteur is overgenomen aan onze magazijnen of van deze van de leverancier. Het materiaal is enkel op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant verzekerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren in de uitdrukkelijke aanwezigheid van de chauffeur, om alle opmerkingen te noteren op de leveringsbon van de transporteur bij aankomst van het materiaal en, indien nodig, om binnen de 48 uur per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, elk verhaal uit te oefenen tegen de transporteur. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af.

Artikel 7 - Verzendtijd

De verzendtijd aangegeven op onze offerte, documenten of e-mail is indicatief en wordt meestal gerespecteerd.  Deze loopt vanaf de (werk)dag +1 van de ontvangst van het bedrag van de bestelling. Een vertraging kan de annulering van de bestelling niet rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot schadevergoeding of boetes van welke aard dan ook, behalve in geval van uitdrukkelijke clausules die door Introtec worden aanvaard en bevestigd. Onze verzendtijden worden aangegeven voor de landen die deel uitmaken van de interne markt (EU). De verzendtijden voor de eilanden die deel uitmaken van de EU moeten worden bekeken bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 8 - Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van een van hun verplichtingen in geval van overmacht zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht vallen met name de volgende gebeurtenissen: brand, onderbreking van computer- en telecommunicatiesystemen, transportincidenten of -storingen, stakingen, blokkades, import- of exportverboden of -embargo's, natuurrampen, gewapende conflicten, enz.

Artikel 9 - Beding van eigendomsvoorbehoud

Alle bestelde en niet betaalde goederen blijven eigendom van Introtec totdat ze volledig betaald zijn. Als een klant goederen bestelt en de betaling laat meer dan 2 werkdagen na de online bestelling op zich wachten, behoudt Introtec zich het recht voor om deze goederen aan een andere klant te verkopen.

Artikel 10 - Klachten en terugzending van goederen

Voor het terugzenden van goederen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De aanvraag moet uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na levering worden ingediend met behulp van ons herroepingsformulier of per aangetekend schrijven. Het herroepingsrecht is enkel geldig voor standaardmateriaal dat aangeboden wordt via onze webshop en dient nog geldig te zijn op de datum van de teruggave. Echter, bepaalde producten op onze webshop waar een specifieke aantekening vermeld staat, kunnen niet geretourneerd, geruild of terugbetaald worden omwille van hun aard en de transportwijze. De kosten voor het retourtransport blijven ten laste van de klant. Het geretourneerde materiaal dient ongebruikt en in perfecte staat te zijn, vergezeld van alle toebehoren en documentatie en in zijn originele, onbeschadigde verpakking (of in een nieuwe schone verpakking die de integriteit van het product tijdens het transport garandeert). Verpakking die niet voldoet aan de voorwaarden kan leiden tot weigering van de goederen door onze receptiedienst. Bovendien dient elke geretourneerde bestelling vergezeld te zijn van een door Introtec geleverde retourbon. Na ontvangst en aanvaarding van het geretourneerde materiaal voert Introtec een terugbetaling uit op dezelfde wijze als de uitvoering van betaling door de klant. Bestellingen van materiaal dat niet aangeboden wordt via onze webshop, kunnen niet geannuleerd worden, om welke reden dan ook, zodra de bestelling lopende is.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Met uitzondering van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen kan de aansprakelijkheid van Introtec slechts ingeroepen worden bij bewezen en exclusieve schuld bij het ontstaan van de schade. Introtec kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden jegens de klant voor enige indirecte schade zoals commerciële schade of verstoring, verlies van cliënteel, winstderving, imago- of merkschade of verlies van gegevens. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Introtec jegens de klant niet meer dan 6 maanden na het plaatsvinden van de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, worden ingeroepen en zal deze niet meer bedragen dan het totale bedrag dat door de klant aan Introtec is betaald (exclusief btw) met betrekking tot de opdracht die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Introtec. In geen geval kan Introtec verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve of verkeerde informatie die door de fabrikant en/of de leverancier wordt meegedeeld en door Introtec wordt overgenomen op zijn webshop of documentatie, in zijn artikelen of anderen teksten. Door online te kopen op onze webshop, aanvaardt u al onze veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van buisafsluiters en andere goederen.

Artikel 12 - Gegevensverwerking en vrijheden

De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens te laten aanpassen en te laten verwijderen.